Sara M Moniuszko | USA TODAY
Sara M Moniuszko
Digital Editor, Life
Sara Moniuszko writes for Life and EntertainThis!, from breaking news to trends pieces and everything in between. Tweet her: @SaraMoniuszko